ผ่อนรถต่อไม่ไหว คืนรถไฟแนนซ์อย่างไร ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง

หากผู้เช่าซื้อผ่อนรถต่อไม่ไหว ต้องการคืนรถให้ไฟแนนซ์โดยไม่เสียส่วนต่าง สามารถทำได้ดังนี้

  1. ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนรถ
  2. ชำระค่างวดรถที่ค้างชำระทั้งหมด
  3. คืนรถให้แก่ไฟแนนซ์

หากผู้เช่าซื้อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไฟแนนซ์จะยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ และไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนต่างใดๆ

อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่าซื้อมีประวัติการค้างชำระค่างวดรถ หรือรถมีความเสียหายมากจนไม่สามารถขายทอดตลาดได้ ไฟแนนซ์อาจเรียกเก็บค่าส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อได้

ค่าส่วนต่าง คือ เงินที่ขาดเมื่อไฟแนนซ์เอารถไปขายทอดตลาดและขาดทุน คำนวณจากราคาที่ไฟแนนซ์ประเมินรถไว้เมื่อเริ่มสัญญาเช่าซื้อหักด้วยค่างวดรถที่ชำระแล้ว

หากผู้เช่าซื้อต้องการคืนรถโดยไม่เสียค่าส่วนต่าง ควรดำเนินการดังนี้

  • ผ่อนรถให้ครบอย่างน้อย 75% ของราคารถ
  • ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดี
  • ไม่ค้างชำระค่างวดรถ

หากผู้เช่าซื้อปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว โอกาสที่จะไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างในการคืนรถจะสูงขึ้น

Share on: