พรบ.จ่ายผู้ประสบภัยจากรถทุกกรณี

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกกันว่า พรบ. จ่ายผู้ประสบภัยจากรถทุกกรณี เป็นกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเจ้าของรถที่ได้ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

พรบ. จ่ายผู้ประสบภัยจากรถทุกกรณี กำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าปลงศพ
  • ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู
  • ค่าเสียหายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย พรบ. จ่ายผู้ประสบภัยจากรถทุกกรณี กำหนดให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.) เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยแทน

พรบ. จ่ายผู้ประสบภัยจากรถทุกกรณี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 พรบ. ฉบับนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ประสบภัย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share on: