พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการขับขี่รถ โดยให้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่เจ้าของรถทำประกันภัยไว้

พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เจ้าของรถทุกคนต้องทำประกันภัยรถตามกฎหมาย โดยประกันภัยรถนั้นต้องครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าปลงศพ
  • ค่าทุพพลภาพถาวร
  • ค่าขาดรายได้
  • ค่าทำขวัญ

ในกรณีที่เจ้าของรถไม่มีการทำประกันภัยรถ หรือประกันภัยรถไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ โดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ โดยเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

prb
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2
Share on: