พี่ชายไม่ยอมแบ่งที่ดิน ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4th September, 2023 at 07:56 am

ในกรณีนี้ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ผู้เป็นแม่ได้รับจัดสรรนั้น ถือว่าเป็นสินมรดกที่ผู้เป็นแม่มีสิทธิ์ที่จะยกให้ทายาทได้ โดยทายาทมีสิทธิได้รับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. เท่า ๆ กัน ตามมาตรา 1624 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากพี่ชายไม่ยอมแบ่งที่ดิน ส.ป.ก. ให้แก่คุณ คุณในฐานะทายาทคนหนึ่งมีสิทธิดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เจรจาไกล่เกลี่ยกับพี่ชาย โดยอาจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม เช่น คนกลาง ญาติผู้ใหญ่ หรือนักกฎหมาย
 2. ตั้งผู้จัดการมรดก โดยให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ดำเนินการแบ่งมรดกที่ดินให้แก่ทายาท
 3. ร้องขอให้ศาลแบ่งมรดกที่ดิน โดยศาลจะมีอำนาจในการแบ่งมรดกที่ดินให้แก่ทายาทตามสมควรแก่พฤติการณ์ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
 • สิทธิตามกฎหมายของทายาทแต่ละคน
 • เจตนาของผู้ตาย
 • ประโยชน์ของทายาททุกคน
 • ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการพิจารณาแบ่งมรดกที่ดิน ศาลจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ดังนี้

 • เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส.3) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (นส.3 ค.)
 • พินัยกรรมของผู้ตาย
 • หลักฐานการครอบครองที่ดินของทายาทแต่ละคน
 • หลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทรัพย์สินของทายาทแต่ละคน

เมื่อศาลมีคำสั่งแบ่งมรดกที่ดินแล้ว คำสั่งของศาลจะมีผลผูกพันทายาททุกคน โดยทายาททุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล

ทั้งนี้ ในการดำเนินการใดๆ ข้างต้น คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Share on: