พื้นที่ข้างเคียงทำนารุกล้ำ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:19 am

สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. พูดคุยกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเกี่ยวกับปัญหานี้ อธิบายว่าที่ดินของพวกเขารุกล้ำพื้นที่ของคุณและขอให้พวกเขาดำเนินการแก้ไข
  2. หากเจ้าของที่ดินไม่ดำเนินการแก้ไข คุณอาจต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและออกคำสั่งให้เจ้าของที่ดินดำเนินการแก้ไข
  3. หากเจ้าของที่ดินยังคงเพิกเฉย คุณสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งบังคับให้พวกเขาดำเนินการแก้ไข

การรุกล้ำที่ดินเป็นปัญหาที่ร้ายแรง หากเจ้าของที่ดินไม่ดำเนินการแก้ไข คุณควรดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ


“บุกรุก” ตามกฎหมาย มีโทษอย่างไร ?

ความผิดตามมาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรา 363 การยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมาย เขตอสังหาริมทรัพย์ มีความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัว ในเคหสถานในความครอบครองของผู้อื่น โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรา 365 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ข่มขู่ หรือใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือก่อเหตุในเวลากลางคืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๖๕ เป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 – 366

source: https://www.moj.go.th/view/57359

Share on: