มรดกของแม่ที่เสียชีวิต

มรดกของแม่ที่เสียชีวิตนั้น จะตกเป็นของทายาทโดยธรรม ตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  1. ผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน ลื้อ
  2. คู่สมรส
  3. บิดามารดา
  4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  5. ปู่ย่าตายาย
  6. ลุงป้าน้าอา

หากผู้สืบสันดานลำดับที่ 1 หรือ 2 มีชีวิตอยู่ คู่สมรสจะไม่มีสิทธิรับมรดก

หากผู้สืบสันดานลำดับที่ 1 หรือ 2 ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกตาย ให้ผู้สืบสันดานของทายาทนั้นรับมรดกแทนที่

หากผู้สืบสันดานลำดับที่ 3 ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกตาย คู่สมรสจะรับมรดกครึ่งหนึ่ง และให้ผู้สืบสันดานของทายาทนั้นรับมรดกแทนที่

หากผู้สืบสันดานลำดับที่ 4 ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกตาย คู่สมรสจะรับมรดกครึ่งหนึ่ง

หากผู้สืบสันดานลำดับที่ 5 ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกตาย คู่สมรสจะรับมรดกครึ่งหนึ่ง

หากผู้สืบสันดานลำดับที่ 6 ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกตาย คู่สมรสจะรับมรดกครึ่งหนึ่ง

กรณีที่แม่มีพินัยกรรม มรดกจะเป็นไปตามที่ระบุในพินัยกรรม เว้นแต่พินัยกรรมนั้นจะเป็นโมฆะหรือตกเป็นโมฆียะ

หากแม่ไม่มีพินัยกรรม ทายาทจะต้องดำเนินการขอรับมรดกจากศาล โดยต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการตาย หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นต้น ไปยื่นคำร้องต่อศาล

หลังจากศาลมีคำสั่งให้รับมรดกแล้ว ทายาทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรับมรดกที่สำนักงานที่ดิน โดยนำคำสั่งศาลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยื่น

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะได้รับมรดกของแม่ที่เสียชีวิต

  • ควรตรวจสอบว่าแม่มีพินัยกรรมหรือไม่
  • ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
  • ควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม

หากต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับมรดก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานเขต/อำเภอทั่วประเทศ

Share on: