ยกที่ดินให้ลูก ลูกไม่ยอมดูแล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 บัญญัติว่า “อันว่าให้นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับโดยไม่มีค่าตอบแทน”

การยกที่ดินให้ลูกนั้น ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา ซึ่งผู้ให้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากลูก แต่มีสิทธิที่จะเรียกคืนการให้ได้ ในกรณีดังนี้

  • ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาชญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ
  • ผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ
  • ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

ในกรณีนี้ หากลูกไม่ยอมดูแลผู้ให้ ผู้ให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนการให้ได้ โดยศาลจะพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าลูกได้ประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้หรือไม่ หากศาลเห็นว่าลูกได้ประพฤติเนรคุณจริง ศาลก็จะพิพากษาให้เพิกถอนการให้และที่ดินก็จะตกเป็นของผู้ให้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในการยื่นคำร้องต่อศาล ผู้ให้จะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปแสดงต่อศาล เช่น

  • โฉนดที่ดินที่ยกให้
  • ทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการประทุษร้าย หรือหมิ่นประมาท
  • หลักฐานที่แสดงว่าผู้ให้ยากไร้

นอกจากนี้ ผู้ให้จะต้องนำสืบให้ศาลเชื่อว่าลูกได้ประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้จริง หากศาลเห็นว่าผู้ให้นำสืบไม่เพียงพอ ศาลก็จะยกคำร้อง

ดังนั้น หากผู้ให้ต้องการยกที่ดินให้ลูก แต่กลัวว่าลูกจะไม่ยอมดูแล เมื่อลูกประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้ ผู้ให้ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนการให้ได้

Share on: