ยกที่ดิน ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:36 pm

ที่ดินของบริษัทที่ล้มละลายแล้ว สามารถยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ได้

ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 136 วรรค 1 ซึ่งระบุว่า “เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลอาจสั่งให้โอนทรัพย์สินของกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการของลูกหนี้ไปให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้”

ในการดำเนินการโอนทรัพย์สินดังกล่าว ศาลจะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ศาลจะแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ
  2. ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งต้องเสนอให้ศาลพิจารณาอนุมัติ
  3. แผนฟื้นฟูกิจการจะต้องระบุถึงทรัพย์สินที่จะโอนให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  4. เมื่อศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลจะสั่งให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ได้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของตน และต้องไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใด

Share on: