รถประสบอุบัติเหตุ ไม่มี พ.ร.บ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 7th September, 2023 at 10:38 am

หากรถประสบอุบัติเหตุ ไม่มี พ.ร.บ. คู่กรณีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยทางกองทุนฯ จะทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยก่อน และจะไปไล่เก็บเบี้ยคืนกับทางเจ้าของรถ ซึ่งจะบวกเงินเพิ่มจากเดิมอีก 20% รวมกับค่าปรับที่ไม่ทำหรือต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และค่าปรับที่นำรถไม่มี พ.ร.บ มาใช้งานเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจะชดเชยให้ มีดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
  • ค่าทำศพ

หากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจะทำการไล่เบี้ยค่าเสียหายจากคู่กรณี โดยคู่กรณีจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นที่เบิกไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ย 20% และค่าปรับที่ไม่ทำหรือต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และค่าปรับที่นำรถไม่มี พ.ร.บ มาใช้งานเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

หากเจ้าของรถไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายคืนให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนฯ อาจจะยึดทรัพย์สินของเจ้าของรถได้

ดังนั้น การขับรถไม่มี พ.ร.บ. นอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังอาจต้องรับโทษทางกฎหมายและค่าเสียหายที่สูงอีกด้วย

Share on: