รังวัดที่ดิน ทางสาธารณะหาย

ในกรณีการรังวัดที่ดินแล้วปรากฏว่าทางสาธารณะหายไป เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการแจ้งให้กรมที่ดินทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขแผนที่และเอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้อง

การแจ้งให้กรมที่ดินทราบ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  • ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนที่และเอกสารสิทธิที่ดินต่อกรมที่ดินโดยตรง
  • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

การยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนที่และเอกสารสิทธิที่ดินต่อกรมที่ดินโดยตรง สามารถทำได้โดยกรอกแบบคำขอ ท.ด.10 และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาแผนที่รังวัดที่ดิน เป็นต้น

การร้องเรียนต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สามารถทำได้โดยกรอกแบบคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาแผนที่รังวัดที่ดิน เป็นต้น

เมื่อกรมที่ดินได้รับคำร้องขอหรือคำร้องเรียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ หากพบว่าทางสาธารณะหายไปจริง กรมที่ดินจะดำเนินการแก้ไขแผนที่และเอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้อง โดยอาจมีการรังวัดที่ดินใหม่หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขแผนที่และเอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้อง

ข้อควรระวังในการรังวัดที่ดินแล้วปรากฏว่าทางสาธารณะหายไป

  • หากไม่ดำเนินการแจ้งให้กรมที่ดินทราบ เจ้าของที่ดินอาจถูกฟ้องร้องร้องแย่งที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
  • หากไม่ดำเนินการแก้ไขแผนที่และเอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้อง เจ้าของที่ดินอาจมีปัญหาในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่น ไม่สามารถปลูกสร้างอาคาร ไม่สามารถแบ่งขายที่ดิน เป็นต้น
Share on: