รับมรดกที่ดิน ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:57 pm

การรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ทายาทต้องยื่นคำขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับมรดกถึงแก่ความตาย
 2. ทายาทต้องแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบคำขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทายาท
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้รับมรดก
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียม
 3. ส.ป.ก. จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการออกหนังสือรับรองการได้รับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. แก่ทายาท

หากทายาทไม่ยื่นคำขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับมรดกถึงแก่ความตาย ที่ดิน ส.ป.ก. นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิและนำออกจัดสรรให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

Share on: