รับโอนมรดกที่ดิน ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 3rd September, 2023 at 04:33 pm

การโอนมรดกที่ดิน ส.ป.ก. สามารถทำได้โดยยื่นคำขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.) โดยผู้ขอรับมรดกจะต้องเป็นทายาทตามกฎหมายของเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา พี่น้องร่วมมารดา และหลานตา

เอกสารที่ใช้ในการขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ประกอบด้วย

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการได้มาของที่ดิน ส.ป.ก.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับมรดก
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับมรดก
  • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ขอรับมรดก (ถ้ามี)
  • สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก.
  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้าผู้ขอรับมรดกไม่สามารถไปยื่นคำขอรับมรดกด้วยตนเอง)

ผู้ขอรับมรดกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 200 บาท โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.)

ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 15 วันทำการ

หากผู้ขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ยื่นคำขอรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ถึงแก่ความตาย ที่ดิน ส.ป.ก. จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Share on: