รับโอนหนี้ ธ.ก.ส. จากพ่อ


การโอนหนี้ ธ.ก.ส. จากพ่อ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. โอนหนี้โดยสมัครใจ

ลูกสามารถสมัครใจที่จะรับโอนหนี้จากพ่อได้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอโอนหนี้กับ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขา โดยต้องมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ลูก-พ่อ)
 • ทะเบียนบ้าน (ลูก-พ่อ)
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (น.ส.4) ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ธ.ก.ส. จะพิจารณาอนุมัติการโอนหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกเป็นหลัก

 1. โอนหนี้โดยบังคับ

ในกรณีที่พ่อไม่สามารถชำระหนี้ ธ.ก.ส. ได้ ธ.ก.ส. จะฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้บังคับโอนหนี้จากพ่อไปยังลูก โดยลูกจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้ให้แก่ ธ.ก.ส.

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอโอนหนี้โดยบังคั

 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • คำสั่งศาล
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เมื่อ ธ.ก.ส. อนุมัติการโอนหนี้แล้ว ลูกจะต้องชำระหนี้ ธ.ก.ส. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยลูกสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประโยชน์ของการโอนหนี้ ธ.ก.ส. จากพ่อ

การโอนหนี้ ธ.ก.ส. จากพ่อ จะช่วยให้ลูกสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินลงได้ โดยลูกจะสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การโอนหนี้ยังช่วยให้ลูกสามารถสืบทอดทรัพย์สินจากพ่อได้อีกด้วย

ข้อควรพิจารณาในการโอนหนี้ ธ.ก.ส.

 • ลูกควรประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อนตัดสินใจรับโอนหนี้
 • ลูกควรตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • ลูกควรสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหนี้จาก ธ.ก.ส. อีกครั้งเพื่อความชัดเจน
Share on: