สัญญากู้เงินแต่ไม่มีพยาน

สัญญากู้เงินที่ไม่มีพยานนั้นอาจไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

เนื่องจากสัญญากู้เงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 อย่างไรก็ตาม
กฎหมายก็เปิดช่องให้คู่สัญญาตกลงกันได้ว่าไม่ต้องมีพยานก็ได้ ในกรณีที่สัญญากู้เงินทำขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดกัน กฎหมายถือว่าสัญญาดังกล่าวมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรสมบูรณ์แล้วโดยไม่ต้องมีพยาน

ในกรณีของสัญญากู้เงินที่ไม่มีพยาน หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ฝ่ายผู้ให้กู้อาจฟ้องร้องผู้กู้เพื่อบังคับชำระหนี้ได้ แต่ผู้ให้กู้จะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าสัญญากู้เงินดังกล่าวมีอยู่จริงและสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ในกรณีที่ผู้ให้กู้ไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลได้ ศาลอาจไม่รับคำฟ้องของผู้ให้กู้หรืออาจพิพากษายกฟ้องผู้ให้กู้ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ให้กู้จึงควรให้คู่สัญญาลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อย 2 คน เพื่อรับรองความถูกต้องของสัญญากู้เงิน ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ฝ่ายผู้ให้กู้ก็สามารถนำสัญญากู้เงินดังกล่าวไปฟ้องร้องผู้กู้เพื่อบังคับชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าศาลจะไม่รับคำฟ้องหรือพิพากษายกฟ้อง

Share on: