สัญญาเช่าซื้อรถไถ

สัญญาเช่าซื้อรถไถ เป็นสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินประเภทรถไถ โดยผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อรถไถจากผู้ให้เช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นงวดๆ ตามจำนวนงวดที่ตกลงกันไว้ หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อตามกำหนดเวลา ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะยึดรถไถคืนได้

ในกรณีนี้ ผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรถไถมาเป็นเวลาหลายงวดแล้ว ส่งผลให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะยึดรถไถคืนได้ โดยผู้ให้เช่าซื้อสามารถดำเนินการยึดรถไถคืนได้ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนก็ได้

เมื่อผู้ให้เช่าซื้อยึดรถไถคืนได้แล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะนำรถไถไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ หากการขายทอดตลาดได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะฟ้องผู้เช่าซื้อเพื่อเรียกชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่และค่าเสียหายอื่นๆ เพิ่มเติมได้

ผู้เช่าซื้อที่อยู่ระหว่างถูกยึดรถไถคืน มีสิทธิที่จะดำเนินการต่างๆ ดังนี้

  • ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ หากผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องคืนรถไถให้แก่ผู้เช่าซื้อ
  • ต่อรองกับบริษัทไฟแนนซ์ หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดได้ อาจทำการเจรจาต่อรองกับบริษัทไฟแนนซ์เพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่น การผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ หรือ การคืนรถไถคืนโดยชำระค่าส่วนต่าง
  • ปรึกษาทนายความ หากผู้เช่าซื้อไม่พอใจกับการกระทำของบริษัทไฟแนนซ์ อาจทำการปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ

โดยสรุปแล้ว ในกรณีนี้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะยึดรถไถคืนได้ แต่ผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิที่จะดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้เช่นกัน

Share on: