สามีไม่เลี้ยงดู

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:55 pm

สามีที่ทอดทิ้งภรรยาและบุตรถือเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 วรรคหนึ่ง ผู้ใดทอดทิ้งหรือละเลยไม่เลี้ยงดูบุตรหรือภรรยาของตน ไม่ว่าบุตรหรือภรรยานั้นจะบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ เว้นแต่บุตรหรือภรรยานั้นไม่สมควรได้รับการเลี้ยงดู ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ สามีที่ทอดทิ้งภรรยาและบุตรยังอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากภรรยาและบุตรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 วรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาใดละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องหย่าได้

หากสามีของคุณไม่เลี้ยงดูคุณและบุตร คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  1. พูดคุยกับสามีของคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ชี้แจงถึงผลกระทบที่การกระทำของสามีของคุณมีต่อคุณและบุตร
  2. หากสามีของคุณไม่เปลี่ยนแปลง คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งให้สามีของคุณจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรและค่าเลี้ยงดูภรรยา
  3. คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/อำเภอ ในการขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร และความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
Share on: