สิทธิของบุตรบุญธรรม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4th September, 2023 at 07:57 am

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 ระบุว่า “บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม” ดังนั้น บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมตามลำดับชั้นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายกำหนดให้ทายาทโดยธรรมมีอยู่ 6 ลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1 ผู้สืบสันดาน ลำดับที่ 2 บิดามารดา ลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ลำดับที่ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย ลำดับที่ 6 ลุง ป้า น้า อา

ตัวอย่าง

นาย ก มีบุตรบุญธรรม 2 คน คือ นาย ช และนาง ฉ เมื่อนาย ก ถึงแก่ความตาย นาย ช และนาง ฉ ย่อมมีสิทธิรับมรดกของนาย ก ในฐานะทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ร่วมกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก หากนาย ก มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน นาย ช และนาง ฉ จะได้รับมรดกในสัดส่วนเท่า ๆ กันกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก

อย่างไรก็ตาม บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมแทนที่ผู้รับบุตรบุญธรรม ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมได้ระบุชื่อบุตรบุญธรรมไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้รับมรดก

Share on: