สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัย ใช้ก่อน บัตรทอง

สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.ผู้ประสบภัย) สามารถใช้ได้ก่อนสิทธิบัตรทอง โดยผู้ประสบภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สิทธิบัตรทองจะสามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยได้

สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยมีดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือทุพพลภาพ
 • ค่าชดเชยการสูญเสียรายได้
 • ค่าปลงศพ
 • ค่าทำศพ
 • ค่าช่วยเหลือผู้เสียหายอื่น ๆ

สิทธิบัตรทองมีดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง
 • ค่ายาตามสิทธิบัตรทอง
 • ค่าเวชภัณฑ์ตามสิทธิบัตรทอง
 • ค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิบัตรทอง
 • ค่าบริการการแพทย์แผนไทยตามสิทธิบัตรทอง
 • ค่าบริการการแพทย์แผนจีนตามสิทธิบัตรทอง
 • ค่าบริการการแพทย์ทางเลือกตามสิทธิบัตรทอง

หากผู้ประสบภัยได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โดยอัตโนมัติ แต่หากผู้ประสบภัยได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แต่โรงพยาบาลไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ผู้ประสบภัยสามารถยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่

Share on: