สินสมรส หลังหย่าร้าง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:42 pm


สินสมรส คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส

โดยหลักแล้ว สินสมรสต้องแบ่งกันระหว่างสามีภริยาโดยส่วนเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตาม คู่สมรสอาจตกลงกันเองในการแบ่งสินสมรสได้ โดยการตกลงกันเองนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์ในการแบ่งสินสมรสโดยตกลงกันเองมีดังนี้

  1. คู่สมรสต้องตกลงกันเองโดยสุจริต
  2. ตกลงกันเองก่อนหรือภายใน 3 ปีนับแต่วันจดทะเบียนหย่าร้าง
  3. ตกลงกันเองในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแก่คู่สมรสอีกฝ่าย

หากคู่สมรสไม่สามารถตกลงกันเองในการแบ่งสินสมรสได้ ศาลจะเป็นผู้แบ่งสินสมรสให้ โดยศาลจะคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการแบ่งสินสมรส

  1. ระยะเวลาที่คู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยา
  2. รายได้ ทรัพย์สิน และภาระผูกพันของคู่สมรสแต่ละฝ่าย
  3. ความจำเป็นในการเลี้ยงดูบุตร
  4. พฤติการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 – 1534
Share on: