สูญเสียอวัยวะจากการทำงาน ขอเงินทดแทนประกันสังคม


ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ มีสิทธิได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน ไม่น้อยกว่า 15 ปี

การยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ สามารถทำได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่นายจ้างมีภูมิลำเนาหรือลูกจ้างทำงานอยู่ โดยยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการหยุดงาน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ลูกจ้างยังสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพได้อีกด้วย โดยยื่นแบบคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท.14) พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการหยุดงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกจ้างต้องยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

Share on: