ส่วนต่างจากการรักษา พ.ร.บ. อุบัติเหตุ

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นกฎหมายที่กำหนดให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทุกประเภทต้องมีไว้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งวงเงินคุ้มครองที่ผู้ขับขี่จะได้รับจาก พ.ร.บ. รถยนต์นั้น มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายแล้ว โดยมีการจ่าย 2 รูปแบบ ดังนี้

  • ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 บาท

ส่วนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการสูญเสียความสามารถในการทำงาน ค่าทุพพลภาพถาวร ค่าพิการถาวร ค่ารักษาพยาบาลกรณีเสียชีวิต ค่าปลงศพ และค่าทำศพ เป็นต้น โดยวงเงินคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก และเงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละแห่ง

ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. รถยนต์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีดังนี้

ปัจจัยพ.ร.บ. รถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ลักษณะประกันภาคบังคับประกันภาคสมัครใจ
ประเภทผู้คุ้มครองผู้ขับขี่ยานพาหนะผู้เอาประกันภัย
วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000 บาทขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก และเงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละแห่ง
เงื่อนไขจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนหลังจากพิสูจน์ความผิดแล้ว
ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการสูญเสียความสามารถในการทำงาน ค่าทุพพลภาพถาวร ค่าพิการถาวร ค่ารักษาพยาบาลกรณีเสียชีวิต ค่าปลงศพ และค่าทำศพ เป็นต้น

drive_spreadsheetExport to Sheets

จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ ให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ในขณะที่ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการสูญเสียความสามารถในการทำงาน ค่าทุพพลภาพถาวร ค่าพิการถาวร ค่ารักษาพยาบาลกรณีเสียชีวิต ค่าปลงศพ และค่าทำศพ เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่า พ.ร.บ. รถยนต์ การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

Share on: