หนี้บัตรกดเงินสดอิออน ขายหนี้ให้ บ. ตระกูล เจ ทวงหนี้

กรณีหนี้บัตรกดเงินสดอิออน 12 ปีผ่านมาแล้ว ขายหนี้ให้ บ. ตระกูล เจ ทวงหนี้ นั้น ตามกฎหมายกำหนดว่า หนี้มีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ได้ฟ้องคดีให้ชำระหนี้ภายใน 10 ปี หนี้นั้นจะระงับสิ้นไป

ในกรณีนี้ หนี้มีอายุความครบแล้วตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ดังนั้น หนี้ดังกล่าวจึงระงับสิ้นไปแล้ว บ. ตระกูล เจ จึงไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บหนี้จากท่านอีก

อย่างไรก็ตาม บ. ตระกูล เจ อาจจะยังโทรมาทวงหนี้จากท่านอยู่ เนื่องจากอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลว่าหนี้ดังกล่าวมีอายุความครบแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ดังกล่าวได้

หากท่านต้องการที่จะให้บ. ตระกูล เจ หยุดการทวงหนี้ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งให้บ. ตระกูล เจ ทราบถึงอายุความของหนี้ โดยท่านสามารถแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
  2. หากบ. ตระกูล เจ ยังโทรมาทวงหนี้อีก ท่านสามารถบันทึกเสียงการทวงหนี้ไว้เป็นหลักฐาน
  3. หากท่านได้รับจดหมายทวงหนี้จากบ. ตระกูล เจ ท่านไม่ควรตอบกลับจดหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำของบ. ตระกูล เจ ได้อีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับกรณีดังกล่าว

  • รวบรวมหลักฐาน หากท่านมีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าหนี้ดังกล่าวมีอายุความครบแล้ว ควรรวบรวมหลักฐานเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน
  • อย่าตกใจ การทวงหนี้จากบริษัทติดตามหนี้อาจสร้างความกดดันให้กับท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรตกใจและควรดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม
  • ปรึกษาทนายความ หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถปรึกษาทนายความได้

Share on: