หนี้บัตรอิออน ขายหนี้ให้ JMT ส่งฟ้องศาล


กรณีที่หนี้บัตรอิออนถูกขายหนี้ให้กับบริษัท JMT และถูกฟ้องศาลนั้น ตามกฎหมายแล้ว ผู้รับซื้อหนี้สามารถฟ้องผู้กู้หนี้ต่อศาลได้ อย่างไรก็ตาม ผู้กู้หนี้ยังมีสิทธิในการต่อสู้คดีและโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือกฎหมายได้

ผู้กู้หนี้สามารถดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำให้การต่อศาลภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือสำเนาคำฟ้อง
  2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่บริษัท JMT นำมาฟ้องว่าถูกต้องหรือไม่
  3. รวบรวมหลักฐานโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือกฎหมาย เช่น หลักฐานการชำระหนี้ หลักฐานการเจรจาผ่อนชำระหนี้ เป็นต้น
  4. ปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการต่อสู้คดี

หากผู้กู้หนี้สามารถต่อสู้คดีและพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็มีโอกาสที่จะชนะคดีได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้กู้หนี้แพ้คดีและศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ ผู้กู้หนี้จะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่บริษัท JMT หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็อาจถูกบังคับคดียึดทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้กู้หนี้ได้

Share on: