ออกโฉนดที่ดินว่างเปล่า


การออกโฉนดที่ดินว่างเปล่านั้นไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เนื่องจากที่ดินทุกแปลงต้องมีเจ้าของ และเจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะครอบครองและใช้ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ของตน การออกโฉนดที่ดินว่างเปล่าจึงเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดิน

หากต้องการขอออกโฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดิน
  3. แนบหลักฐานการครอบครองที่ดิน ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการเสียภาษีที่ดิน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ราชการออกให้
  4. สำนักงานที่ดินจะพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอครบถ้วนและถูกต้อง

หากเจ้าของที่ดินไม่มีเอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดิน เจ้าของที่ดินสามารถขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จากสำนักงานที่ดินได้ก่อนแล้วจึงขอออกโฉนดที่ดินต่อไป

Share on: