อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565-2566

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:14 pm

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565-2566 เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2565-2566 ดังนี้

  • ที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม อัตราภาษี 0.01% – 0.1%
  • ที่ดินที่ใช้เพื่อที่อยู่อาศัย อัตราภาษี 0.02% – 0.1%
  • ที่ดินที่ใช้เพื่อการค้าหรืออุตสาหกรรม อัตราภาษี 0.3% – 0.7%
  • ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษี 0.3% – 0.7%

ทั้งนี้ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน

Share on: