เงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:16 am

เงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. คือเงินที่ ธ.ก.ส. จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ เงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • เงินฌาปนกิจแบบปกติ
  • เงินฌาปนกิจแบบพิเศษ

เงินฌาปนกิจแบบปกติ จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตเมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีเงินฌาปนกิจสูงสุด 100,000 บาท

เงินฌาปนกิจแบบพิเศษ จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี มีเงินฌาปนกิจสูงสุด 200,000 บาท

สมาชิกสามารถสมัครเงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยการสมัครสมาชิก ธ.ก.ส. และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก 100 บาท

สมาชิกที่เสียชีวิตสามารถขอรับเงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. ได้ โดยแจ้งความการตายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนำใบมรณบัตรไปยื่นขอรับเงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. ที่สาขา ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน

เงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส. เป็นเงินที่ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตให้สามารถจัดพิธีศพได้อย่างสมเกียรติ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

Share on: