เปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้าน

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้าน สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

  • กรณีเจ้าของบ้านเดิมเสียชีวิต ทายาทของเจ้าของบ้านเดิมสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคน และหนังสือแสดงการตายของเจ้าของบ้านเดิม
  • กรณีเจ้าของบ้านเดิมโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่บุคคลอื่น เจ้าของบ้านเดิมหรือบุคคลที่โอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่บุคคลอื่นสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเดิมหรือบุคคลที่โอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่บุคคลอื่น และเอกสารแสดงการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน

อกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้าน ได้แก่

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเดิมหรือบุคคลที่โอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่บุคคลอื่น

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้าน ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ระยะเวลาในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านประมาณ 1 เดือน

โดยสรุปแล้ว การเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านสามารถทำได้ง่ายและสะดวก โดยเจ้าของบ้านจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ และเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

Share on: