เป็นผู้รับเหมาไม่ได้เสียภาษี สรรพากรยึดบ้าน


ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนต้องมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้รับเหมาก็ถือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน ดังนั้น หากผู้รับเหมาไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถือว่ามีความผิดฐานไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

โทษฐานไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้

  • ปรับไม่เกิน 2 เท่าของภาษีที่ขาดไป
  • จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่สรรพากรตรวจสอบพบว่าผู้รับเหมาไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สรรพากรอาจดำเนินการดังนี้

  • ออกหนังสือแจ้งให้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ค้างชำระ
  • แจ้งให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ของผู้รับเหมาเพื่อชำระหนี้ภาษี

หากสรรพากรยึดทรัพย์ของผู้รับเหมาเพื่อชำระหนี้ภาษี ทรัพย์ที่จะถูกยึด ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดที่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของผู้รับเหมา ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน รถยนต์ เงินฝากธนาคาร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สรรพากรจะยึดทรัพย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้รับเหมาและครอบครัวออกก่อน

ผู้รับเหมาสามารถอุทธรณ์คำสั่งของสรรพากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากอุทธรณ์แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถฟ้องร้องกรมสรรพากรต่อศาลปกครองได้

วิธีป้องกันไม่ให้สรรพากรยึดทรัพย์

  • เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • จัดทำบัญชีทรัพย์สินและบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้อง
  • เก็บหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เป็นหลักฐาน

หากผู้รับเหมามีหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ค้างชำระ แนะนำให้รีบติดต่อสรรพากรเพื่อชำระหนี้ภาษีดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์

Share on: