เป็นหนี้จากการค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:27 am

เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.)

สมาชิกประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจำ

1 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
• กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด
2 คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
• ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงจะฝากเงินให้อยู่ในเกณฑ์การกู้ได้
3 หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน 
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
4 หลักเกณฑ์การให้กู้โดยมีค่าหุ้นประกอบ
• สมาชิกกู้เงินสามัญไม่ถึง 150,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 700,000 บาทต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 700,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 900,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ

source: https://www.moecoop.com/เงินกู้สามัญ/

Share on: