เพื่อนบ้านคุกคาม ทำร้ายร่างกาย

 “บุกรุก” ตามกฎหมาย มีโทษอย่างไร ?
– ความผิดตามมาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ความผิดตามมาตรา 363 การยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมาย เขตอสังหาริมทรัพย์ มีความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ความผิดตามมาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัว ในเคหสถานในความครอบครองของผู้อื่น โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ความผิดตามมาตรา 365 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ข่มขู่ หรือใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือก่อเหตุในเวลากลางคืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๖๕ เป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 – 366

ezgif 3 286375d7de
เพื่อนบ้านคุกคาม ทำร้ายร่างกาย 3
ezgif 3 9be15ec7a2
เพื่อนบ้านคุกคาม ทำร้ายร่างกาย 4
Share on: