เพื่อนบ้านต่อเติมบ้านรุกล้ำคูคลอง

เพื่อนบ้านต่อเติมบ้านรุกล้ำคูคลอง คุณสามารถแจ้งหน่วยงานดังต่อไปนี้ได้

  • เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เพื่อนบ้านอาศัยอยู่
  • กรมเจ้าท่า ในกรณีที่คูคลองนั้นเป็นคูคลองสาธารณะ
  • กรมที่ดิน ในกรณีที่คูคลองนั้นเป็นที่ดินราชพัสดุ

ในการแจ้งหน่วยงาน คุณสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือส่งหนังสือร้องเรียนก็ได้ โดยในหนังสือร้องเรียนควรระบุรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของคุณ
  • ชื่อและที่อยู่ของเพื่อนบ้าน
  • สถานที่และลักษณะการรุกล้ำ
  • หลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่ายหรือเอกสารแผนที่

เมื่อหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากพบว่าเพื่อนบ้านมีการรุกล้ำคูคลองจริง หน่วยงานจะดำเนินการแจ้งเตือนให้เพื่อนบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ หากเพื่อนบ้านไม่ดำเนินการรื้อถอน หน่วยงานจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ได้อีกด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

Share on: