แจ้งความคู่กรณีผิดสัญญาซื้อขาย ไม่ได้เอกสารรับแจ้งความ

ตามกฎหมายแล้ว ตำรวจมีหน้าที่ออกเอกสารรับแจ้งความให้กับประชาชนที่แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แต่หากผู้แจ้งความไม่ได้เอกสารรับแจ้งความ ก็ไม่ถือว่าการแจ้งความนั้นไม่เป็นผลบังคับตามกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 บัญญัติว่า “การสอบสวนคดีอาญาให้เริ่มโดยพนักงานสอบสวนเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบข่าวว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้ว”

การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเป็นขั้นตอนแรกในการสอบสวนคดีอาญา หากผู้แจ้งความแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนคดีอาญาต่อไป

หากผู้แจ้งความไม่ได้เอกสารรับแจ้งความ ก็ไม่ถือว่าการแจ้งความนั้นไม่เป็นผลบังคับตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนยังคงมีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนคดีอาญาต่อไป

อย่างไรก็ตาม การได้รับเอกสารรับแจ้งความจะช่วยยืนยันว่าผู้แจ้งความได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว และจะช่วยเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

หากท่านแจ้งความคู่กรณีผิดสัญญาซื้อขายแล้ว แต่ไม่ได้เอกสารรับแจ้งความ ท่านสามารถสอบถามจากพนักงานสอบสวนว่าเหตุใดจึงไม่ได้รับเอกสารรับแจ้งความ หากพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเอกสารรับแจ้งความหมด ท่านสามารถขอรับเอกสารรับแจ้งความจากพนักงานสอบสวนในภายหลังได้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันการแจ้งความจากพนักงานสอบสวนได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

Share on: