แจ้ง! ทายาทเกษตรกรยื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน (ส.ป.ก.) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค.66

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 05:02 pm

IMG 20230615153112000000
แจ้ง! ทายาทเกษตรกรยื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน (ส.ป.ก.) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค.66 2

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า มีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเสียชีวิตทั้งสิ้น 205,930 ราย

.

ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังทายาทให้มาดำเนินการ “ยื่นคำขอ” จัดที่ดินแทนที่ ตามระเบียบฯ แล้ว จำนวน 18,542 ราย คิดเป็นเนื้อที่ 349,561 ไร่

.

สำหรับทายาทเกษตรกรที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอ สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ/ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ก.ค.66 ใน 2 ช่องทาง :

.

ส.ป.ก.จังหวัด (ในวันเวลาราชการ)

ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https:// servicecenter.alro.go.th/

.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

สายด่วน ส.ป.ก. 1764 หรือ โทร. 0-2282-9004

.

Share on: