แบ่งมรดกภรรยาที่เสียชีวิตให้ลูก

การแบ่งมรดกภรรยาที่เสียชีวิตให้ลูกนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความต้องการของครอบครัว วิธีการแบ่งมรดกสามารถทำได้ดังนี้

 1. ทำพินัยกรรม

พินัยกรรมเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุถึงเจตจำนงของบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหลังเสียชีวิต หากบุคคลทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลจะถูกโอนไปยังบุคคลที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ในกรณีที่บุคคลไม่มีพินัยกรรม ทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลจะถูกโอนไปยังทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กำหนดโดยกฎหมาย

 1. แบ่งมรดกตามลำดับทายาทโดยธรรม

หากบุคคลไม่มีพินัยกรรม ทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลจะถูกโอนไปยังทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กำหนดโดยกฎหมาย ลำดับทายาทโดยธรรมมีดังนี้

 • คู่สมรส
 • บุตร
 • บิดาและมารดา
 • พี่น้องร่วมบิดามารดา
 • พี่น้องร่วมบิดา
 • พี่น้องร่วมมารดา
 • ลุงป้าน้าอา
 • หลาน
 1. แบ่งมรดกตามข้อตกลงของทายาท

หากบุคคลไม่มีพินัยกรรม และทายาททั้งหมดสามารถตกลงกันได้ในการแบ่งมรดก ทายาทสามารถแบ่งมรดกกันเองได้โดยไม่ต้องดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่ทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ในการแบ่งมรดก ทายาทอาจต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแบ่งมรดก

การแบ่งมรดกภรรยาที่เสียชีวิตให้ลูกนั้นควรทำโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกเป็นหลัก ทายาทควรพิจารณาถึงอายุ สถานะทางการเงิน และความสามารถของบุตรในการดูแลตนเอง ทายาทควรพิจารณาถึงความต้องการอื่นๆ ของบุตร เช่น การศึกษา ที่อยู่อาศัย สุขภาพ ฯลฯ ทายาทควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการแบ่งมรดกภรรยาที่เสียชีวิตให้ลูก

Share on: