แบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. ล่าช้า 2ปีแล้ว

การแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. ล่าช้ากว่ากำหนดกว่า 2 ปี เกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  • ปัญหาด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณสำหรับแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากจำนวนที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีผู้ยื่นขอแบ่งแยกเป็นจำนวนมาก
  • ปัญหาด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่เพียงพอต่อภารกิจในการแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. เนื่องจากต้องดำเนินการแบ่งแยกที่ดินในพื้นที่ขนาดใหญ่และจำนวนผู้ยื่นขอแบ่งแยกเป็นจำนวนมาก
  • ปัญหาด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมที่ดิน ฯลฯ ยังไม่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. ล่าช้า

ปัญหาการแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. ล่าช้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. หลายประการ เช่น ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาประกอบอาชีพ ฯลฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คต.) มีมติให้ ส.ป.ก. เร่งรัดการแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก. ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแบ่งแยกที่ดิน ส.ป.ก.

นอกจากนี้ คต. ยังมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Share on: