โดนขับไล่หลังจากการขายทอดตลาด


ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน หรืออาคารพาณิชย์ และลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ได้

เมื่อศาลมีคำสั่งขายทอดตลาดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และหากมีผู้เสนอราคาสูงสุดและปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ

ในกรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดต้องการขับไล่ลูกหนี้หรือบริวารลูกหนี้ออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวต่อศาลจังหวัดที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ดำเนินการขับไล่ลูกหนี้หรือบริวารลูกหนี้ออกจากอสังหาริมทรัพย์ได้

ในคำร้องขอฝ่ายเดียว ผู้ซื้อจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ
  • ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้
  • รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์
  • คำสั่งขายทอดตลาดของศาล

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ซื้อมีสิทธิขับไล่ลูกหนี้หรือบริวารลูกหนี้ออกจากอสังหาริมทรัพย์ ศาลจะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขับไล่ลูกหนี้หรือบริวารลูกหนี้ออกจากอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการขับไล่ลูกหนี้หรือบริวารลูกหนี้ออกจากอสังหาริมทรัพย์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของผู้ซื้อและเจ้าพนักงานบังคับคดี

Share on: