โดนหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่สรรพากรเรียกเก็บเงินเพิ่ม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:27 pm

กรณีโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่สรรพากรเรียกเก็บเงินเพิ่ม สาเหตุอาจเกิดจากหลายประการ เช่น

  • คุณมีรายได้ที่สูงกว่าที่คาดไว้
  • คุณไม่ได้แจ้งรายละเอียดรายได้ของคุณทั้งหมดให้กับสรรพากร
  • คุณไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หากคุณได้รับหนังสือเรียกเก็บเงินจากสรรพากร คุณควรตรวจสอบรายการในหนังสือเรียกเก็บเงินอย่างรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ คุณควรติดต่อสรรพากรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเห็นว่าสรรพากรเรียกเก็บเงินจากคุณมากเกินไป คุณมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสรรพากรได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกเก็บเงิน คุณสามารถอุทธรณ์โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อสรรพากรตามแบบฟอร์ม ภ.พ. 168/2

เมื่อยื่นคำอุทธรณ์ คุณควรอธิบายเหตุผลในการอุทธรณ์อย่างละเอียด พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

สรรพากรจะพิจารณาคำอุทธรณ์ของคุณและแจ้งผลการพิจารณาให้คุณทราบภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับคำอุทธรณ์

หากคุณไม่พอใจกับผลการพิจารณาของสรรพากร คุณมีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

Share on: