โอนที่ดินมรดก ของแม่ที่เสียชีวิต

การโอนที่ดินมรดกของแม่ที่เสียชีวิต สามารถทำได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบสิทธิในการรับมรดก ทายาทจะต้องตรวจสอบสิทธิในการรับมรดกของตนก่อน โดยสามารถตรวจสอบได้จากพินัยกรรมของแม่หรือกฎหมายว่าด้วยมรดก หากทายาทมีสิทธิในการรับมรดก ก็จะต้องดำเนินการโอนที่ดินต่อไป
 2. รวบรวมเอกสาร ทายาทจะต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการโอนที่ดิน ได้แก่
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น ใบมรณบัตร
 • พินัยกรรม (ถ้ามี)
 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนมรดก ทายาทจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนโอนมรดกต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้
 2. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี ทายาทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนมรดก และอาจต้องชำระภาษีมรดกเพิ่มเติมหากมูลค่ามรดกเกิน 100 ล้านบาท
 3. รับโฉนดที่ดินใหม่ หลังจากดำเนินการจดทะเบียนโอนมรดกแล้ว ทายาทจะได้รับโฉนดที่ดินใหม่จากสำนักงานที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนมรดก

 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ 2 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ 50 บาท
 • ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท

ภาษีมรดก

ทายาทจะต้องชำระภาษีมรดกเพิ่มเติมหากมูลค่ามรดกเกิน 100 ล้านบาท โดยอัตราภาษีมรดกมีดังนี้

 • ทายาทบุพการี คู่สมรส และบุตร เสียภาษีมรดกในอัตราคงที่ 5%
 • ทายาทพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา เสียภาษีมรดกในอัตราคงที่ 10%

นอกจากนี้ ทายาทยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อปกป้องสิทธิของตน เช่น

 • ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
 • ตรวจสอบเอกสารการโอนมรดกให้ถูกต้อง
 • ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีให้ครบถ้วน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทายาทสามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: