โอนที่ดินมรดก โดยไม่จัดตั้งผู้จัดการมรดก

การโอนที่ดินมรดก โดยไม่จัดตั้งผู้จัดการมรดก สามารถทำได้ดังนี้

 1. ทายาททุกคนตกลงกัน ว่าใครจะเป็นผู้รับโอนที่ดินมรดก โดยอาจตกลงกันเอง หรือใช้กระบวนการทางศาล
 2. ทายาทผู้รับโอนที่ดิน ไปยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนที่ดินมรดกต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 3. เอกสารที่ต้องยื่น
 • หนังสือขอจดทะเบียนรับโอนที่ดินมรดก
 • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับโอน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทผู้รับโอน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้ามรดก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้ามรดก
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น ใบมรณบัตร
 • หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของของเจ้ามรดก เช่น โฉนดที่ดิน
 1. ค่าธรรมเนียม
 • ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 1.2% ของมูลค่าที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 0.1% ของมูลค่าที่ดิน

หากทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้รับโอนที่ดินมรดก หรือหากมีทายาทบางคนไม่ยินยอมให้โอนที่ดินมรดก ทายาทอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดการมรดกจะมีอำนาจในการโอนที่ดินมรดกให้ทายาท

การโอนที่ดินมรดกโดยไม่จัดตั้งผู้จัดการมรดก มีข้อดีคือ ทายาทสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ทายาทควรพิจารณาถึงข้อเสียดังนี้

 • หากทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้รับโอนที่ดินมรดก อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทายาทได้
 • หากมีทายาทบางคนไม่ยินยอมให้โอนที่ดินมรดก ทายาทอาจต้องดำเนินการทางศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งบังคับให้โอนที่ดินมรดก ซึ่งอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า
 • หากทายาทผู้รับโอนที่ดินมรดกไม่ชำระหนี้ของเจ้ามรดก ทายาทผู้รับโอนที่ดินมรดกอาจต้องรับผิดในหนี้ของเจ้ามรดกแทน
Share on: