โอนบ้านและที่ดินข้ามเขต


การโอนบ้านและที่ดินข้ามเขต สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับการโอนบ้านและที่ดินภายในเขต โดยผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอน
 • โฉนดที่ดินตัวจริง (กรณีเป็นที่ดินมีโฉนด)
 • ใบไต่สวน (กรณีเป็นที่ดินไม่มีโฉนด)
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กรณีเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์)
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน (กรณีเป็นที่ดินมรดก)
 • หลักฐานแสดงการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีเป็นที่ดินมีโฉนด)

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ผู้โอนและผู้รับโอนไปยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยต้องแจ้งว่าเป็นการโอนข้ามเขตด้วย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้

สำหรับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คำนวณตามราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดิน ดังนี้

 • กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีโฉนด คิดค่าธรรมเนียม 2% ของราคาประเมินที่ดิน
 • กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ คิดค่าธรรมเนียม 1% ของราคาประเมินที่ดิน

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประมาณ 1-2 วันทำการ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการโอนบ้านและที่ดิน

 1. เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนด
 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
 4. รอการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การโอนบ้านและที่ดินข้ามเขตอาจใช้เวลานานกว่าการโอนภายในเขต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ดังนั้น ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและวางแผนการเดินทางให้เหมาะสม

Share on: