โอนรถไม่ได้เพราะอดีตสามีลายเซ็นไม่เหมือนเดิม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:23 am

หากคุณไม่สามารถโอนรถได้เนื่องจากลายเซ็นของอดีตสามีไม่เหมือนเดิม คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ติดต่ออดีตสามีเพื่อขอลายเซ็นใหม่
  2. หากอดีตสามีไม่สามารถให้ลายเซ็นใหม่ได้ คุณสามารถขอศาลออกคำสั่งให้อดีตสามีให้ลายเซ็นใหม่
  3. เมื่อได้รับลายเซ็นใหม่แล้ว คุณสามารถนำไปยื่นขอโอนรถกับกรมการขนส่งทางบก

ในการขอศาลออกคำสั่งให้อดีตสามีให้ลายเซ็นใหม่ คุณจะต้องยื่นคำร้องต่อศาล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้:

  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • เอกสารแสดงลายเซ็นของอดีตสามี
  • เอกสารแสดงว่าอดีตสามีไม่สามารถให้ลายเซ็นใหม่ได้ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งความ

ศาลจะพิจารณาคำร้องของคุณและตัดสินว่าจะออกคำสั่งให้อดีตสามีให้ลายเซ็นใหม่หรือไม่

Share on: