โอนอาวุธปืนให้ลูกชาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:21 am

กรณีเจ้าของอาวุธปืนเสียชีวิต (ปืนมรดก)

สถานที่ติดต่อ

– กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
– ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๒.๑) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จัดการมรดก หรือของทายาท (กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก) (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
๒.๒) ทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกหรือของทายาท (กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
๒.๓) สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก (กรณีที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)
๒.๔) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีที่ไม่มีใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการตาย)
๒.๕) สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
๒.๖) ใบอนุญาตเดิมที่ลบเลือน หรืออ่านไม่ออก หรือชิ้นส่วนของใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
๒.๗) สำเนาใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
๒.๘) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงภูมิลำเนาของเจ้ามรดกขณะซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน หรือสำเนาแบบ ป.๔ ของอาวุธปืนกระบอกอื่น ๆ ที่ซื้อหรือรับโอนมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นต้น
๒.๙) นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันยื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

source: https://dopa.go.th/public_service/service_guide80/view83

Share on: