โอนโฉนดที่ดิน ลูกให้พ่อ

ค่าใช้จ่ายในการโอนโฉนดที่ดินจากลูกให้พ่อประกอบด้วย:

  • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% ของราคาประเมิน
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาประเมิน
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนโฉนดที่ดินจากลูกให้พ่อจะอยู่ที่ประมาณ 1-2% ของราคาประเมินที่ดิน

Share on: