ใช้สิทธิรักษาพยาบาล ประกันสังคม ม.39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ดังนี้

 • กรณีเจ็บป่วยทั่วไป อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน แบ่งได้ 2 กรณี
  • กรณีเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลตามสิทธิ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   • ค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็น
   • ค่าห้องและอาหารตามสิทธิ
   • ค่ายาตามสิทธิ
   • ค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิ
  • กรณีเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนอกสิทธิ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   • ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
   • ค่าห้องและอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท
   • ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท
 • กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็น
  • ค่าห้องและอาหารตามสิทธิ
  • ค่ายาตามสิทธิ
  • ค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิ
 • กรณีอุบัติเหตุ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็น
  • ค่าห้องและอาหารตามสิทธิ
  • ค่ายาตามสิทธิ
  • ค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิ
 • กรณีทันตกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
  • ค่ารักษาโรคฟันและโรคเหงือกตามความจำเป็น
  • ค่าขูดหินปูน
  • ค่าถอนฟัน
  • ค่าอุดฟัน
  • ค่าทำฟันปลอม
  • ค่ารักษาโรคเหงือกอักเสบ
  • ค่ารักษาโรคปริทันต์
  • ค่ารักษาโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม ม.39 มีดังนี้

 1. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม
 2. ผู้ป่วยต้องแสดงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม ม.39 แก่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
 3. เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 4. ผู้ป่วยนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อสำนักงานประกันสังคม
 5. สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาอนุมัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ป่วย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม ม.39 มีดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม ม.39
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม ม.39 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วนประกันสังคม 1506

Share on: