ให้กู้เงิน มีสัญญาเงินกู้ ตามหาลูกหนี้ไม่ได้

หากท่านให้กู้เงินและมีสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน แต่ไม่สามารถตามหาลูกหนี้ได้ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้อีกครั้ง ว่ายังอาศัยอยู่ที่เดิมหรือไม่ หากไม่อาศัยอยู่ที่เดิมแล้ว ตรวจสอบว่ามีญาติหรือเพื่อนที่ทราบที่อยู่ปัจจุบันหรือไม่
  2. หากตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้แล้ว แต่ไม่พบที่อยู่ปัจจุบัน สามารถขอให้พนักงานสอบสวนช่วยติดตามหาที่อยู่ของลูกหนี้ได้ โดยยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ลูกหนี้อาศัยอยู่
  3. หากพนักงานสอบสวนสามารถติดตามหาที่อยู่ของลูกหนี้ได้ ก็สามารถดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการฟ้องคดีกู้ยืมเงิน

  1. เตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการทวงถามหนี้ เป็นต้น
  2. ยื่นคำฟ้องต่อศาล โดยระบุรายละเอียดของคดี เช่น มูลหนี้ จำนวนเงินที่กู้ยืม ดอกเบี้ย หลักฐานการกู้ยืม เป็นต้น
  3. ศาลนัดไกล่เกลี่ย หากคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ศาลจะออกคำสั่งเป็นหนังสือ
  4. หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

หากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ สามารถใช้คำพิพากษาเป็นหลักฐานในการบังคับคดี เช่น ยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการฟ้องคดีกู้ยืมเงิน อาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น หากลูกหนี้มีทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ เช่น รถยนต์ บ้าน ที่ดิน เป็นต้น อาจพิจารณาใช้วิธียึดทรัพย์ของลูกหนี้แทนการฟ้องคดี

นอกจากนี้ ยังสามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามหาลูกหนี้หรือดำเนินการฟ้องคดีกู้ยืมเงินได้

Share on: