ได้รับผลกระทบจากโรงงานแอมโมเนียระเบิด

โรงงานแอมโมเนียระเบิด Live NBTรวมใจ 15 ก.ย. 66 1 47 15
ได้รับผลกระทบจากโรงงานแอมโมเนียระเบิด 2

สามารถร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานแอมโมเนียระเบิด กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (กกอ.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากโรงงานแอมโมเนียระเบิด กกอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปยัง กกอ. ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของ กกอ.
  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในภาคต่างๆ หากโรงงานแอมโมเนียระเบิด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด หากโรงงานแอมโมเนียระเบิด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นไม้ในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการฟื้นฟูต้นไม้ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

ในการร้องเรียนควรรวบรวมหลักฐานต่างๆ ประกอบการร้องเรียน เช่น เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของต้นไม้ หลักฐานความเสียหายของต้นไม้ เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแนวทางในการร้องเรียนในกรณีได้รับผลกระทบจากโรงงานแอมโมเนียระเบิด ต้นไม้เสียหาย

  1. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ประกอบการร้องเรียน เช่น เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของต้นไม้ หลักฐานความเสียหายของต้นไม้ เป็นต้น
  2. เลือกหน่วยงานที่จะร้องเรียน โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลโรงงานแอมโมเนียหรือสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
  3. ยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เลือก โดยสามารถยื่นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  4. รอการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้สามารถติดตามการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share on: