ไถ่ถอนที่ดิน แลัวโอนขายต่อ


การไถ่ถอนที่ดินและโอนขายต่อ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้ไถ่ถอนที่ดินจะต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนอง ซึ่งได้แก่ ยอดเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 1. ยื่นคำขอไถ่ถอนที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน

ผู้ไถ่ถอนที่ดินสามารถยื่นคำขอไถ่ถอนที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยใช้แบบคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง (คำขอ ท.ด.10) โดยจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน

 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนที่ดิน อยู่ที่ 1% ของราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน

 1. ดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดิน

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าถูกต้อง จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดินให้

 1. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง

เมื่อจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดินเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง (หนังสือรับรอง ท.ด.10) ให้กับผู้ไถ่ถอนที่ดิน

 1. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ

ผู้ไถ่ถอนที่ดินสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อได้ โดยดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อสำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบด้วย

 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ไถ่ถอนที่ดินและผู้ซื้อ
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ที่ 2% ของราคาซื้อขาย

ระยะเวลาในการดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ที่ประมาณ 30 นาที

ข้อควรระวังในการไถ่ถอนที่ดินและโอนขายต่อ

 • ผู้ไถ่ถอนที่ดินควรตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการไถ่ถอนที่ดิน
 • ผู้ไถ่ถอนที่ดินควรชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนองให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดิน
 • ผู้ไถ่ถอนที่ดินควรตรวจสอบราคาซื้อขายที่ดินอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ผู้ไถ่ถอนที่ดินควรแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงภาระหนี้สินต่างๆ ของที่ดินก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Share on: