ไถ่ถอนโฉนดจาก ธ.ก.ส. กรณีสามีเสียชีวิต

กรณีภรรยาต้องการไถ่ถอนโฉนดจาก ธ.ก.ส. กรณีสามีเสียชีวิต สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสารดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • หนังสือรับรองการตายของสามี
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
 2. ยื่นเอกสารที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่กู้ยืมเงิน
 3. ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
 4. หากธนาคารอนุมัติการไถ่ถอนโฉนด ธนาคารจะเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ
 5. ชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร
 6. ธนาคารจะคืนโฉนดให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน

ในกรณีที่ภรรยาเป็นผู้กู้ยืมเงินร่วมกับสามี กรณีสามีเสียชีวิต ภรรยาสามารถไถ่ถอนโฉนดได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมใดๆ

หากภรรยาเป็นผู้กู้ยืมเงินเพียงคนเดียว กรณีสามีเสียชีวิต ภรรยาจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้รับมรดกจากสามี โดยสามารถยื่นเอกสารดังนี้

 • สำเนาพินัยกรรม
 • สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • สำเนาหนังสือรับรองการตายของสามี

หากภรรยาไม่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นผู้รับมรดกจากสามีได้ ธนาคารจะพิจารณาให้ไถ่ถอนโฉนดได้เฉพาะในกรณีที่ภรรยาสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Share on: